സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *